Time is money
Pot of gold
White House, Washington DC, USA.